Gebruikers vragen gezamenlijk aan AIS leveranciers naar een oplossing voor digitale toedienlijsten
20 februari 2017
Pharmacom-Raadsvergadering februari 2017
26 februari 2017

VeGoP heeft samen met PharmaPartners financiering gevonden voor verbetering van het LSP-gebruik.

Een tijd geleden is er een LSP effectiviteits- en tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de apotheken. Uit dat onderzoek zijn een paar grote knelpunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld het delen van de ICA-gegevens levert een constante stroom data op die vaak als reeds afgehandeld wordt ervaren. Ook kwam naar voren dat het werken met het LSP de apotheek als gebruiker aanzienlijk meer tijd kost dan verwacht. Convenant partijen hebben tijdens hun evaluatie gemeend hier iets mee te moeten doen. De sector werd verzocht om te kijken waar het proces beter ondersteund kon worden en met een plan van aanpak te komen. De KNMP heeft het voortouw genomen in dit onderzoek en de gebruikersverenigingen verzocht met ideeën te komen om enerzijds de hoeveelheid data te beperken en anderzijds de tevredenheid over het LSP-gebruik te vergroten.
VeGoP is samen met Farmakeur gekomen tot 3 onderwerpen. Het verbeteren van ICA (1) zodanig dat reeds verwerkte ICA gegevens niet opnieuw worden aangeboden aan de gebruiker. Maar ook het AIS gereedmaken voor ontvangst van HL7 (2) voorschriften via het LSP uit bijvoorbeeld de tweede lijn. Omdat bij het ophalen van gegevens via het LSP steeds alle verificatiestappen moeten worden doorlopen zal het versnellen van deze stap het wachten in de apotheek te verkorten. Hiervoor is de What’s New functie (3) bedacht. Doordat PharmaPartners samen met CGM haar commitment heeft uitgesproken over de functionaliteit en het tijdspad, is de gebruiker verzekerd van functionaliteit en verbeteringen die voor iedereen gaan werken. Alle partijen houden elkaar maandelijks op de hoogte van de vorderingen. Elke leverancier zal zijn eigen planning per module geven. De sector zal uiterlijk april 2018 klaar zijn met implementatie van de 3 modules.

Samen met PharmaPartners heeft VeGoP per onderwerp een business case opgesteld en gepresenteerd bij Zorgverzekeraars Nederland. Per onderwerp is onderbouwd wat ervoor nodig is om het te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan tijd om de functionaliteit te bouwen maar ook aan hardware om het te ondersteunen. Maar ook hoe de door de gebruikers gewenste functionaliteit daadwerkelijk wordt opgeleverd inclusief implementatie documentatie. VeGoP heeft hiervoor de CAP verzocht een zogenaamde URS (User Requirement Specification)* op te stellen. Hierin staat beschreven wat de gebruiker verwacht van de functionaliteit in de praktijk.
Er zijn per module harde afspraken gemaakt wanneer er gestart wordt met de bouw en wanneer er wordt geleverd. Bij aanvang van de bouw wordt 30% van de subsidie voor die module uitgekeerd. Bij tijdige oplevering de resterende 70%. Wordt er later dan gepland opgeleverd dan is er sprake van een boete clausule.

Op 31 januari 2017 heeft VeGoP samen met PharmaPartners tijdens de maandelijkse Comissie Applicatiebeheer Pharmacpm (CAP) vergadering als eerste leverancier de gezamenlijke URS voor de bouw van LSP voorschriften ondertekend. De bouw is gestart en het eerste deel van de financiering zal worden overgemaakt.

Hieronder vindt u per module een beschrijving wat u ervan kunt verwachten en wanneer PharmaPartners de functionaliteit aan u zal opleveren.

LSP voorschriften

Apotheken kunnen elektronische voorschriften ontvangen van voorschrijvers uit de 2e lijn. Het elektronische recept wordt ‘gepusht’ naar de apotheek van keuze van de patiënt. De apotheek kan na ontvangst direct (automatisch) starten met de verwerking van het elektronische recept.
Door het vooraf toetsen op nieuwe informatie met de “What’s New” functie gecombineerd met het elektronische recept ontstaat er een optimale keten van informatie uitwisseling die noodzakelijk is voor het borgen van de medicatieveiligheid van de patiënt.
Datum oplevering van deze functionaltieit in Pharmacom: 1 september 2017

LSP What’s New

Op eenvoudige en snelle wijze kan alleen worden gecontroleerd of via het LSP nieuwe of actuelere medicatiegegevens van de patiënt beschikbaar zijn. Als dit het geval is, dan worden slechts deze gegevens opgehaald zodat just-in-time medicatiegegevens beschikbaar zijn. Deze functie, die ook actualiteitscontrole wordt genoemd, wordt geïntegreerd in het apotheekpakket waardoor dit de verwerking van LSP-gegevens kan versnellen en verbeteren in:

  • Receptverwerking aan de balie
  • Binnenkomst en verwerking recepten in receptbuffer
  • Distributie- en herhaalprocessen

Met deze functie vervalt de noodzaak om voor elke patiënt een volledige LSP bevraging te doen of om via de LSP Signaalfunctie te kunnen vaststellen of de medicatiegegevens actueel zijn. Wachttijden bij het opvragen en verwerken van de ontvangen LSP Signalen worden daarmee tot een minimum beperkt. Hierdoor kan het gebruik van de signaalfunctie sterk worden beperkt.
De LSP signaalfunctie zal naast de What’s New functie blijven bestaan. Voor de kwetsbare patiënten, zoals Baxter patiënten, kan een proactieve vorm van medicatiebewaking en –begeleiding gewenst zijn.
Datum oplevering van deze functionaliteit in Pharmacom: 1 december 2017

LSP ICA

Met deze functionaliteit vraagt u op een slimmere manier intoleranties, contra-indicaties en allergiegegevens op bij de huisarts of apotheker met wie uw patiënt een behandelrelatie heeft.
In 2017 wordt deze functionaliteit doorontwikkeld zodat er geen ICA meldingen meer beoordeeld moeten worden die reeds in het AIS bekend zijn. Ook wordt de mogelijkheid geboden om contra-indicatie, intolerantie of allergie (ICA) te onderdrukken als deze al eerder door de gebruiker zijn beoordeeld en als niet relevant zijn beoordeeld.
Datum oplevering van deze functionaliteit in Pharmacom: 1 april 2018